ANVÄNDARVILLKOR

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa användarvillkor (“Villkoren“) gäller då Freja eID Group AB, org. nr 556587-4376 Box 456, 194 04 UPPLANDS VÄSBY, Sverige, (“Freja eID Group“) tillhandahåller en elektronisk legitimationstjänst via appen Freja (“Tjänsten“). Freja är en elektronisk motsvarighet till en vanlig legitimation. Syftet med Tjänsten är att innehavare av Tjänsten (“Innehavare“) ska kunna legitimera sig och underteckna elektroniskt.

1.2 Villkoren reglerar endast förhållandet mellan Freja eID Group och Innehavaren. Mellanhavanden mellan Innehavaren och den som förlitar sig på elektronisk identifiering via Freja, alltså den aktör vars tjänst Innehavaren når med hjälp av Freja, (“Förlitande Part“) regleras inte i Villkoren. Varje Förlitande Part väljer själv i vilken omfattning Freja kan användas i sin tjänst.

1.3 Innehavarens personuppgifter behandlas i enlighet med Freja eID Groups integritetspolicy.

2. VILLKOR FÖR ATT BLI INNEHAVARE

2.1 För att använda Tjänsten måste Innehavaren vara minst tretton år eller ha inhämtat samtycke av sin vårdnadshavare, samt acceptera att bli bunden av Villkoren. Lägsta ålder för att använda tjänsten Freja med tillagd ID-handling eller Freja+ är fem år. För Freja Bas finns ingen åldersgräns.

2.2 För att använda Freja med tillagd ID-handling måste du, förutom vad som anges i 2.1, vara folkbokförd i det land du har valt vid registreringen samt inneha en giltig och godkänd ID-handling. Freja med tillagd ID-handling är för närvarande tillgängligt i Albanien, Argentina, Australien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Colombia, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Hongkong, Island, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malta, Mexiko, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Nya Zeeland, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Taiwan, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Ungern, USA, Österrike.

2.3 För att använda Freja+ måste du, förutom vad som anges i 2.1, vara folkbokförd i Sverige samt inneha en giltig och godkänd ID-handling.

3. REGISTRERING

3.1 För att använda Tjänsten måste Innehavaren skapa ett konto (registrering). Registreringen kräver en giltig e-postadress samt val av en minst sexsiffrig personlig PIN-kod.

3.2 När Innehavaren har registrerat sig i Tjänsten kommer Innehavaren att få e-post som bekräftar sin registrering och aktivering av sitt konto. E-postmeddelandet innehåller en länk som Innehavaren måste klicka på för att bekräfta sin registrering. För att kunna uppgradera Tjänsten till Freja med tillagd ID-handling måste Innehavaren registrera en godkänd och giltig ID-handling i appen Freja, verifiera sin identitet med en bild av sitt ansikte samt ta ett ID-foto som laddas upp i appen.

3.3 För att sedan kunna uppgradera till den högsta nivån, Freja+ måste Innehavaren verifiera sin identitet genom en fysisk legitimationskontroll hos något av de utvalda Freja ombuden. Freja+ är bara tillgängligt för användare som är folkbokförda i Sverige.

4. TJÄNSTEN

4.1 Tjänsten består av att Innehavaren kan legitimera sig via appen Freja som kan användas för säker inloggning och digitala underskrifter mot de Förlitande Parter som anslutit sig till Tjänsten.

4.2 De funktioner som tillhandahålls i Tjänsten kan variera från tid till annan. Funktionerna innebär att Innehavaren kan legitimera sig, göra elektroniska underskrifter samt ta del av väsentlig information om tjänsten samt kontrollera vad Freja har använts till.

4.3 För att använda Tjänsten måste den vara installerad på en mobiltelefon, läsplatta eller motsvarande enhet som är ansluten till internet.

4.4 Se Freja eID Groups hemsida www.frejaeid.com för vid var tid gällande tekniska krav som måste vara uppfyllda för att Innehavare ska få tillgång till Tjänsten och Tjänstens rätta funktion. För att Tjänsten ska fungera krävs att Innehavaren har gjort alla nödvändiga och korrekta inställningar på mobiltelefonen, läsplatta eller motsvarande enhet.

4.5 Innehavaren ansvarar för att ladda ner appen samt för att registrera konto hos Freja eID Group. Freja eID Group ansvarar inte för brister i Tjänsten orsakat av internet eller annat kommunikationsnät som Tjänsten förmedlas över. Freja eID Group ansvarar inte för brister i Tjänsten som beror på fel hos Förlitande Parter.

4.6 Användning av Tjänsten är kostnadsfri. Trafikavgifter till sin mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma.

4.7 Freja eID Group kan även komma att erbjuda nya funktioner i Tjänsten. Sådana nya funktioner kan vara förenade med särskilda villkor. Om Innehavaren önskar aktivera den nya funktionen måste Innehavaren godkänna de särskilda villkor som gäller för den funktionen.

4.8 Innehavaren svarar för alla förpliktelser som uppkommer som en följd av att Freja används hos en Förlitande Part. Innehavaren svarar inte för förpliktelser som uppkommer efter det att Freja anmälts för spärrning på det sätt som anvisats av Freja eID Group.

5. FREJA eID GROUPS SKYLDIGHETER

5.1 Freja eID Group ansvarar för att kontrollera uppgifter som överförs till Freja. Inhämtade uppgifter verifieras mot oberoende källa eller utfärdare.

5.2 Freja eID Group tillhandahåller rutiner för spärr av Freja. Freja eID Group ska omedelbart spärra Freja när Innehavaren begär detta.

5.3 Begäran av spärr av Freja kan göras till Freja eID Group på telefon 08-270029.

6. INNEHAVARENS SKYLDIGHETER

6.1 Ett Freja är personligt och får inte användas av annan än Innehavaren. Freja är att betrakta som en värdehandling och ska därför förvaras och hanteras på ett betryggande sätt.

6.2 Innehavaren ansvarar för att välja en säker PIN-kod (för att registrera appen), samt att Innehavaren vidtar alla nödvändiga åtgärder för att hålla PIN-kod hemlig. Innehavaren får inte i) registrera felaktig information i Tjänsten, ii) använda information från en tredje part utan tillstånd eller iii) tillåta en tredje part att använda sitt konto eller ge tillgång till Tjänsten.

6.3 Innehavaren ansvarar för all användning av Tjänsten och för att sina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Innehavaren ansvarar även för att skydda sin mobiltelefon, läsplatta eller motsvarande enhet mot otillåten användning och står för risken om någon obehörig använt Tjänsten.

6.4 Om Innehavaren upptäcker att tredje part fått tillgång till PIN-kod eller vid förlust av mobil enhet i vilken Freja är installerat ska Innehavaren omedelbart begära att Freja eID Group spärrar det.

6.5 Innehavaren är skyldig att sätta sig in i Freja:s allmänna funktioner och hur användning av Freja binder Innehavaren till vidtagna åtgärder.

7. TILLÅTEN ANVÄNDNING

7.1 Tjänsten, innefattande alla funktioner, data och information, skyddas av copyright. Innehav