ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR

1. ALLMÄN

1.1 Dessa användarvillkor (“Villkoren“)gäller då Verisec Freja eID AB, org. nr 559110-4806, c/o Verisec AB, Box 456, 194 04 UPPLANDS VÄSBY, Sverige, (“Verisec Freja eID“) tillhandahåller en elektronisk legitimationstjänst via appen Freja eID (“Tjänsten“). Freja eID är en elektronisk motsvarighet till en vanlig legitimation. Syftet med Tjänsten är att innehavare av Tjänsten (“Innehavare“) ska kunna legitimera sig och underteckna elektroniskt.

1.2 Villkoren reglerar endast förhållandet mellan Verisec Freja eID och Innehavaren. Mellanhavanden mellan Innehavaren och den som förlitar sig på elektronisk identifiering via Freja eID, alltså den aktör vars tjänst Innehavaren når med hjälp av Freja eID, (“Förlitande Part“) regleras inte i Villkoren. Varje Förlitande Part väljer själv i vilken omfattning Freja eID kan användas i sin tjänst.

1.3 Innehavarens personuppgifter behandlas i enlighet med Verisec Freja eIDs integritetspolicy.

2. VILLKOR FÖR ATT BLI INNEHAVARE

2.1 För att använda Tjänsten måste Innehavaren vara myndig eller ha inhämtat samtycke av sin vårdnadshavare, samt acceptera att bli bunden av Villkoren.

2.2 För att använda någon av de två högre tillitsnivåerna i tjänsten (Freja eID Extended eller Freja eID+) måste Innehavaren, utöver vad som anges i 2.1, vara folkbokförd i Sverige samt inneha en giltig och godkänd legitimationshandling.

3. REGISTRERING

3.1 För att använda Tjänsten måste Innehavaren skapa ett konto (registrering). Registreringen kräver en giltig e-postadress samt val av en minst sexsiffrig personlig PIN-kod.

3.2 När Innehavaren har registrerat sig i Tjänsten kommer Innehavaren att få e-post som bekräftar sin registrering och aktivering av sitt konto. E-postmeddelandet innehåller en länk som Innehavaren måste klicka på för att bekräfta sin registrering. För att kunna uppgradera Tjänsten till Freja eID Extended måste Innehavaren registrera en godkänd och giltig legitimationshandling i appen Freja eID samt ta ett ID-foto som laddas upp i appen. För att sedan kunna uppgradera till den högsta nivån, Freja eID+ måste Innehavaren verifiera sin identitet genom legitimationskontroll hos något av de utvalda Freja eID ombuden.

4. TJÄNSTEN

4.1 Tjänsten består av att Innehavaren kan legitimera sig via appen Freja eID som kommer kunna användas för säker inloggning och digitala underskrifter mot de Förlitande Parter som anslutit sig till Tjänsten.

4.2 De funktioner som tillhandahålls i Tjänsten kan variera från tid till annan. Funktionerna innebär att Innehavaren kan legitimera sig, ta emot säkra meddelanden samt kontrollera vad Freja eID har använts till.

4.3 För att använda Tjänsten måste den vara installerad på en mobiltelefon, läsplatta eller motsvarande enhet som är ansluten till internet.

4.4 Se Verisec Freja eIDs hemsida [www.FrejaeID.com] för vid var tid gällande tekniska krav som måste vara uppfyllda för att Innehavare ska få tillgång till Tjänsten och Tjänstens rätta funktion. För att Tjänsten ska fungera krävs att Innehavaren har gjort alla nödvändiga och korrekta inställningar på mobiltelefonen, läsplatta eller motsvarande enhet.

4.5 Innehavaren ansvarar för att ladda ner appen samt för att registrera konto hos Verisec Freja eID. Verisec Freja eID ansvarar inte för brister i Tjänsten orsakat av internet eller annat kommunikationsnät som Tjänsten förmedlas över. Verisec Freja eID ansvarar inte för brister i Tjänsten som beror på fel hos Förlitande Parter.

4.6 Användning av Tjänsten är kostnadsfri. Trafikavgifter till sin mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma.

4.7 Verisec Freja eID kan även komma att erbjuda nya funktioner i Tjänsten. Sådana nya funktioner kan vara förenade med särskilda villkor. Om Innehavaren önskar aktivera den nya funktionen måste Innehavaren godkänna de särskilda villkor som gäller för den funktionen.

4.8 Innehavaren svarar för alla förpliktelser som uppkommer som en följd av att Freja eID används hos en Förlitande Part. Innehavaren svarar inte för förpliktelser som uppkommer efter det att Freja eID anmälts för spärrning på det sätt som anvisats av Verisec Freja eID.

5. VERISEC FREJA eIDs SKYLDIGHETER

5.1 Verisec Freja eID ansvarar för att kontrollera uppgifter som överförs till Freja eID. Kontroll sker mot SPAR (folkbokföringsregistret) eller motsvarande.

5.2 Verisec Freja eID tillhandahåller rutiner för spärr av Freja eID. Verisec Freja eID ska omedelbart spärra Freja eID när Innehavaren begär detta.

5.3 Begäran av spärr av Freja eID kan göras till Verisec Freja eID på telefon 08-270029.

6. INNEHAVARENS SKYLDIGHETER

6.1 Ett Freja eID är personligt och får inte användas av annan än Innehavaren. Freja eID är att betrakta som en värdehandling och ska därför förvaras och hanteras på ett betryggande sätt.

6.2 Innehavaren ansvarar för att välja en säker PIN-kod (för att registrera appen), samt att Innehavaren vidtar alla nödvändiga åtgärder för att hålla PIN-kod hemligt. Innehavaren får inte i) registrera felaktig information i Tjänsten, ii) använda information från en tredje part utan tillstånd eller iii) tillåta en tredje part att använda sitt konto eller ge tillgång till Tjänsten.

6.3 Innehavaren ansvarar för all användning av Tjänsten och för att sina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Innehavaren ansvarar även för att skydda sin mobiltelefon, läsplatta eller motsvarande enhet mot otillåten användning och står för risken om någon obehörig använt Tjänsten.

6.4 Om Innehavaren upptäcker att tredje part fått tillgång till PIN-kod eller vid förlust av mobil enhet i vilken Freja eID är installerat ska Innehavaren omedelbart begära att Verisec Freja eID spärrar det.

6.5 Innehavaren är skyldig att sätta sig in i Freja eIDs allmänna funktioner och hur användning av Freja eID binder Innehavaren till vidtagna åtgärder.

7. TILLÅTEN ANVÄNDNING

7.1 Tjänsten, innefattande alla funktioner, data och information, skyddas av copyright. Innehavaren får en icke-exklusiv, icke licenserbar rätt att använda Tjänsten utan att betala ersättning enbart för de syften som anges i Villkoren och i enlighet med tillämplig lag. Tjänsten kan enbart nyttjas på en enhet.

7.2 Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Verisec Freja eID. För eget personligt bruk är det, för konsumentkunder, dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från Verisec Freja eID. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsten.

7.3 Innehavaren får inte använda eller låta någon annan använda Tjänsten för olaglig eller otillåten användning.

7.4 Verisec Freja eID äger rätt att återkalla eller spärra Freja eID om Innehavaren bryter mot detta avtal eller om Verisec Freja eID har skälig anledning att anta att Freja eID kommer att användas i strid med detta avtal.

7.5 Verisec Freja eID har rätt att utan föregående meddelande till Innehavaren spärra dennes Freja eID om det enligt Verisec Freja eID bedömning föreligger en säkerhetsrisk som kräver detta.

8. UPPDATERING AV MJUKVARA

Tjänsten kan enbart fungera fullt ut om uppdateringar som Verisec Freja eID tillhandahåller installeras inom rimlig tid. Verisec Freja eID är inte ansvarig för fel som uppstår i Tjänsten och skador som uppkommer som beror på underlåtelse att ladda ner och/eller fullständigt installera uppdatering som tillhandahålls.

9. FEL ELLER BRISTER

Vid fel eller brist i Tjänsterna, ska Innehavaren kontakta Freja eID för åtgärd (se Verisec Freja eIDs hemsida support för kontaktuppgifter för felanmälan).

10. FORCE MAJEURE

10.1 Verisec Freja eID är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som Verisec Freja eID eller Verisec Freja eIDs underleverantörer inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.

11. AVTALSBROTT OCH ANSVAR

11.1 Verisec Freja eID har rätt att när som helst stänga av en Innehavare och avsluta ett konto om Innehavaren bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka Verisec Freja eID eller tredje man skada. Innehavaren ska då upphöra med all användning av Tjänsten och ta bort appen från enheter där den är installerad. Innehavaren kommer då inte att kunna identifiera sig med Freja eID.

11.2 Verisec Freja eID bär inget ansvar för skador, inklusive följdskador, i de fall Tjänsten inte fungerar som den ska på grund av i) felaktig installering eller användning enligt avsnitt 4 och/eller 7, ii) felaktig hantering av Tjänsten eller iii) tredje parts agerande eller underlåtenhet som Verisec Freja eID inte har något ansvar för (t.ex. fel eller brister i internetuppkoppling, eller fel hos Förlitande Part).

11.3 Verisec Freja eID är inte ansvarig för skada som orsakats av att Verisec Freja eID spärrat Freja eID på felaktiga grunder, under förutsättning att Verisec Freja eID har haft skälig anledning att anta att grunder för att spärra Freja eID förelåg vid spärrtillfället.

11.4 Verisec Freja eID är inte skyldig att ersätta förlust i näringsverksamhet.

12. ÄNDRING AV VILLKOR ELLER TJÄNSTEN

12.1 Verisec Freja eID har rätt att ändra Tjänsten, ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsten. Verisec Freja eID ska underrätta Innehavare vid ändring av Villkoren senast [en månad] innan ändringarna ska börja gälla. Om Innehavaren inte godtar de ändrade villkoren har Innehavaren rätt att säga upp avtalet med Verisec Freja eID med omedelbar verkan innan de ändrade Villkoren träder ikraft.

12.2 Om en villkorsändring är nödvändig på grund av lag, förordning, myndighetsföreskrift eller annan liknande orsak får Verisec Freja eID låta en villkorsändring gälla omedelbart.

13. AVSLUTA KONTO

Innehavaren kan när som helst avsluta sitt konto och sin användning av Tjänsten. Innehavaren kan avsluta sitt konto enligt av Verisec Freja eID lämnade instruktioner på hemsidan support. Verisec Freja eID kommer då att radera eller avidentifiera samtliga sina personuppgifter och all annan information som kan hänföras till sig.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

14.1 Dessa Villkor begränsar inte Innehavarens rättigheter som konsument enligt tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

14.2 Vid tvist mellan Verisec Freja eID och Innehavare ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse.

14.3 Om parterna inte kan enas kan tvist rörande konsument avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

14.4 Tvist med anledning av Villkoren eller sin användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

15. ÖVRIGT

15.1 Vidare har Verisec Freja eID rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.