Freja eID har som ambition att lansera en funktion i tjänsten som gör det möjligt för användare att hantera det gröna certifikat som EU:s medlemsländer har enats om som covid-intyg. I detta ingår också en funktion att utveckla Freja-appen så att den kan användas för att skanna andra individers gröna certifikat.

Till att börja med vill vi understryka att det från officiellt håll, såväl från EU som från Sverige, ännu inte är klart med alla infrastrukturella komponenter, formella beslut och tillgång till datakällor. Från Frejas sida vill vi dock vara så väl förberedda som möjligt och informationen i denna artikel bygger på aktuell kunskap och i förekommande fall våra egna antaganden om kommande steg i processen.

Vad är ett grönt certifikat?

EU:s medlemsländer har enats om att erbjuda medborgarna en möjlighet att på ett enkelt och enhetligt sätt kunna visa upp sin status i förhållande till covid-19 enligt följande tre informationspunkter:

  • Vaccinationsstatus för covid-19 vaccin
  • Resultat på nytaget covid-test
  • Status på antikroppar mot viruset

Informationen ovan, tillsammans med personlig information om användaren såsom namn, födelsedatum etc. skall kunna läggas in i en QR-kod som användaren ska kunna visa upp. Bäraren av QR-koden ska kunna vara både digital, exempelvis en app, eller fysisk, exempelvis på ett papper. QR-koden är signerad av utgivaren och den som ska läsa av den måste ha tillgång till de giltiga certifikaten för att validera QR-koden.

Hur ska det gröna certifikatet användas?

En av de stora drivkrafterna från EU för att ta fram det gröna certifikatet handlar om att göra det enklare att resa mellan länder. Genom att ha en allmänt vedertagen standard för covid-intygen är bedömningen att gränspassagerna blir smidigare i de fall länderna har krav på att besökaren ska kunna intyga sin covid-status enligt någon av de tre punkterna ovan.

Ett annat område där de gröna certifikaten sannolikt kommer få ännu mer frekvent användning är inom länder. Man kan tänka sig att restauranger, biografer och teatrar samt arrangörer av konserter, events och idrottsevenemang kan öppna upp för en större publik ifall det på ett tillförlitligt sätt går att minska risken för smittspridning. Detta förutsätter givetvis att Folkhälsomyndigheten och andra instanser som reglerar de nuvarande begräsningarna i besöksantal också anpassar reglerna när de gröna certifikaten blir tillgängliga.

De gröna certifikaten i Sverige

Regeringen har varit tydlig med sin ambition att Sverige ska följa EU:s regelverk och standard för de gröna certifikaten. Dock finns för närvarande ingen fungerande infrastruktur för att hantera två av de tre informationspunkterna i covid-intyget; test-resultat och antikropps-status. När regeringen i början på året gav Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att skapa förutsättningar för ett vaccinationsintyg, var det just vaccinationerna som stod i fokus. EU:s förslag, att inkludera även test-resultat och antikropps-status presenterades efter att Digg påbörjat sitt arbete.

Tidsplan

Såvitt känt är ambitionen från svensk sida att infrastrukturen för åtkomst till vaccininformationen ska vara klar till den 1 juni. Ännu finns dock inget datum kommunicerat för de övriga informationspunkterna. Detta innebär att de gröna certifikaten som utfärdas i Sverige till en början endast kan komma att innehålla information om vaccinstatus. Från EU:s håll har man meddelat att man mot slutet av juni kommer vara beredd att införa de gröna certifikaten inom EU. Även Norge, Lichtenstein, Island och Schweiz har möjlighet att införa certifikaten.

Freja och det gröna certifikatet

Freja eID kommer att användas i förhållande till det gröna certifikatet på fyra olika sätt:

  • Som e-legitimation för att komma åt tjänsten där man hämtar sitt certifikat
  • Som bärare av det gröna certifikatet för att visa i fysiska sammanhang
  • Som bärare av det gröna certifikatet för att dela online
  • Som en mobil skanner av andras gröna certifikat för att validera covid-relaterad information

Freja som e-legitimation

Regeringen har indikerat att det kommer att krävas en godkänd Svensk e-legitimation för att som användare identifiera sig till den e-tjänst där det gröna certifikatet kan laddas ner. Freja eID är en godkänd e-legitimation och kommer således vara ett alternativ för att komma åt covid-intyget. När du har loggat in till e-tjänsten kommer du, efter att ha gett ditt uttryckliga samtycke, kunna ladda ner ditt gröna certifikat till din Freja eID-app.

I fysiska sammanhang

En av de viktigaste funktionerna för det gröna certifikatet är att det enkelt ska kunna visas upp och verifieras, exempelvis vid en gränskontroll eller vid entrén till en konsert. Det är då den speciella QR-koden, som innehåller de tre informationspunkterna, som skannas av. I Freja kommer denna QR-kod ligga som ett eget ”kort” i appen, bredvid ditt personliga eID-kort. Genom att swipa fram certifikat-kortet och klicka på det får du en förfrågan om att identifiera dig med PIN eller biometri. Vid godkänd identifiering öppnar Freja-appen ditt gröna certifikat med din personliga QR-kod.

Dela certifikatet online

En unik egenskap med Freja är möjligheten att kunna dela informationen i det gröna certifikatet på ett säkert sätt online. Om en tjänst integrerar med Freja eID via vårt API kan man vid en identifieringsförfrågan också begära att användaren delar med sig av sin covid-status. Detta fordrar att användaren ger sitt uttryckliga samtycke till att dela informationen med den aktuella tjänsten. Online-delning kan vara otroligt värdefullt när arrangören i förväg måste vara säker på att gästerna kan delta i evenemanget på ett smittsäkert sätt.

Freja som mobil skanner

Freja kommer att fungera som en skanner av den QR-kod som innehåller det gröna certifikatet. Det innebär att alla som måste kontrollera sina gästers covid-status får en lättanvänd och pålitlig app att använda för att skanna gästernas QR-koder och därmed få den validerade covid-informationen tydligt presenterad i sin egen mobil. Ingen integration kommer att behövas.

En lösning att lita på

Freja eID är en godkänd e-legitimation som har fått kvalitetsmärket Svensk e-legitimation utfärdat av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Över 285 offentliga och privata tjänster litar idag på Freja eID, några exempel är 1177, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen samt ett stort antal kommuner och regioner. Freja är den enda e-legitimationen som är godkänd både för privat användning och tjänstelegitimering. Bland de organisationer som använder Freja som tjänstelegitimation finns Malmö stad, Göteborgs universitet och Uddevalla kommun.

En kostnadsfri lösning för det gröna certifikatet

I riktlinjerna från EU ska det gröna certifikatet vara kostnadsfritt för användaren. Freja eID är alltid kostnadsfritt för användaren och kommer självklart vara så även när vi lägger till funktionen kring för det gröna certifikatet. Även funktionen för att använda Freja för att skanna gröna certifikat kommer att vara kostnadsfri. Tecknar din organisation ett förlitande parts-avtal med Freja för elektronisk identifiering kommer vi inte debitera något extra om användaren väljer att dela sin covid-information med er online.

Vi hjälper dig med förberedelserna

Kommer din verksamhet behöva kontrollera besökarnas covid-status i någon form för att kunna öppna upp eller skala upp antalet gäster? Kontakta oss så kan vi hjälpa er att planera de förberedelser ni kan tänkas behöva göra, antingen om ni planerar att kontrollera besökarna vid en fysisk inpassering, eller i förväg via en onlinebokning. Skicka ett mail till info@frejaeid.com så tar vi en diskussion om hur vi kan hjälpa er!